tirsdag den 30. oktober 2018

torsdag den 18. oktober 2018

Tur til Brynshøj Put & Take

Jeg fik mulighed for et 7 timers besøg i Brynshøj Put & Take idag.
En sø jeg gerne har ville besøge i mange år, men ikke rigtig har fået tid til.

Fuld knald på den første del af dagen, men da solen slog igennem gik det lidt i stå.
Jeg brugte en del timer på at jagte et par 5-6 kgs Guldørred, som jeg desværre ikke kunne få til at hugge.

4 fisk med hjem og ihvertfald det dobbelte i kontakter/mistede fisk.

Jeg fik fisk på Flue, spinner og Jig


Super sø, der sagtens kan tåle besøg igen

onsdag den 3. oktober 2018

Bom-anlæg fjernes i Vordingborg Kommune, herunder Klintholm Havn

Foto: Lars Christensen

Ifølge nedestående refarat, bliver bommene i bla. Klintholm Havn fjernet

Der står også lidt beskrevet om priser i 2019Se afsnit 8 på dette link, eller læs sagsfremstillingen herunder.

Sagsfremstilling:

Bommene ved lystbådehavnenes slæbesteder blev sat i drift i januar 2017.
Siden har der været tilbagevendende tekniske problemer, særligt på de lange slæbesteder i Masnedsund og Klintholm.
Desuden har der generelt i havnene være problemer afledt af hærværk eller obstruktion.
Periodevis har det været muligt at opnå nogenlunde stabil drift på de korte slæbesteder, men fotocellerne, der styrer, hvornår bommene går i, har til stadighed været meget udsatte alle steder.

Udvalget for Plan og Teknik vedtog derfor på mødet den 31. januar 2018,at disse fotoceller blev
udskiftetmed sløjfer i vejbanen.
Det skete, fordi fotocellerne blev identificeret som årsagen til problemet.
Administrationen indgik på den baggrund aftale med den oprindelige leverandør af
bommene om levering af en samlet løsning med sløjfer og tilhørende styringsenheder.
Med leverandøren tæt på processen var der også en entydig ansvarlig for idriftsættelsen.
Leverandøren foretog en gennemgang af alle bomanlæggene og forsikrede, at han kunne levere stabil
drift med et sløjfe-system, som ville være mindre udsat end fotocellerne.
Sløjferne blev monteret i juli 2018.
Herefter begyndte en bølge af driftsproblemer på stort set alle bomanlæg.
Leverandøren hævdede, at problemet lå i standeren til betaling.
Derfor blev leverandørerne af begge systemer tilkaldt til sammen at installere og indstille systemet.
Problemerne med driften fortsatte dog med bl.a. bomme, der gik op uden påvirkning, bomme, der ikke gik i efter passage og bomme, der gik op ved påvirkning med væsentlig mindre mængder metal end en bil/anhænger (eksempler med cykel og benprotese).
Havnefogederne har konstateret, at betalingsstanderne giver et korrekt startsignal til
bomsystemet.
Fejlen ligger således i selve bomsystemet, i sløjferne og styringsenhederne.
Leverandøren fastholder, at han har leveret og idriftsat systemet.
Han mener, at Vordingborg Kommune selv må sørge for at indstille systemets følsomhed, så bommene ikke åbner på forkerte tidspunkter.
Administrationen har dog flere gange skriftligt gjort gældende, at virksomhedens tilbud
omfattede montage, tilkobling og indkodning af systemet.
På trods af gentagne rykkere har leverandøren fortsat ikke som lovet, leveret en udførlig skriftlig manual for betjening og problemløsning på bommene.
Desuden er bommene fortsat meget udsat for hærværk og obstruktion.

Administrationen vil derfor foreslå, at bommene helt fjernes, og der i stedet indføres et system, hvor
der i havnenes BEAS-automater kan købes årskort og dagsbillet til brug af slæbestæderne.
Havneadministrationen på den enkelte havn vil føre kontrol med, at brugerne af slæbestæderne har
betalt.
Som en midlertidig løsning foreslås det, at brugerne i resten af 2018 kan købet et månedskort
til 100 kr. pr. måned.
Administrationen anser det ikke for realistisk, at leverandøren inden for en overskuelig periode kan
levere et driftssikkert system.
Det vurderes derfor, at købet kan hæves.
Det betyder, at leverandøren kan fjerne leveret udstyr, og at kommunen ikke udbetaler de 85.959 kr., som montering og indstilling af systemet ifølge aftalen ville koste.
Alternativt kan administrationen forsøge at indgå et forlig om betaling af en del af beløbet og tilbud om, at leverandøren også kan fjerne bomanlægget med henblik på at bruge det som reservedele.
Det vil være mere arbejdskrævende at skulle gå tilbage til manuel kontrol af betaling.
Men set i lyset af de meget store driftsproblemer med bomanlæggene, som desværre må forventes at fortsætte, vil en manuel løsning dog være at foretrække.
Det vil tillige give en bedre stemning på havnen for både brugere og ansatte og blive opfattet som et meget positivt signal, hvis bommene helt fjernes.

Bomanlæggene er i sin tid finansieret over anlægspuljen 2016 med 110.005 kr.
Indkøb af sløjfer s skulle have været finansieret over anlægspuljen 2018.


Administrationen indstiller,

at købet af sløjfer og styreenheder hæves. Betaling for købet på 85.959 kr. udbetales ikke

at samtlige bomanlæg i slæbestederne fjernes

at brugere af slæbesteder kan købe et månedskort til brug af slæbestæderne i november og
december til 100 kr. pr. måned.

Fra 1. januar 2019 vil der i BEAS-automaterne kunne købes
et årskort til 830 kr. eller dagsbillet til 155 kr